Wersja kontrastowa A- A+

EPDZ EPDZ

Regulamin korzystania z serwisu internetowego:

„Encyklopedia Powiatu Działdowskiego”

I Zasady ogólne

Paragraf 1

 1. Serwis stanowi portal informacyjny dotyczący powiatu działdowskiego o charakterze encyklopedycznym i tworzony jest przez administratora oraz osoby zarejestrowane jako redaktorzy.
 2. Celem serwisu jest umożliwienie użytkownikom dostępu do informacji o charakterze encyklopedycznym na temat powiatu działdowskiego poprzez hasła z różnych obszarów wiedzy.
 3. Serwis ma charakter apolityczny. Zabrania się umieszczania w nim treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, godność osób trzecich oraz ogólnie przyjęte normy obyczajowe.
 4. Wszelkie prawa do serwisu przysługują administratorowi, zaś prawa do poszczególnych elementów chronionych prawem, czyli haseł encyklopedycznych opracowanych przez poszczególnych redaktorów, do tychże redaktorów w rozumieniu Ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994, Nr 24, poz. 83 ze zm., t.j. Dz. U. 2017, Poz. 880.
 5. Wpisy obraźliwe nie będą publikowane.

Paragraf 2

 1. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne. Redaktor hasła nie ponosi żadnych opłat z tytułu założenia i usunięcia konta, ani za korzystanie z serwisu. Nie przysługuje mu żadne wynagrodzenie z tego tytułu, w szczególności za przesłane i zamieszczone tam treści, a także ewentualne późniejsze wykorzystanie ich przez administratora.
 2. Administrator, udostępniając serwis na potrzeby redaktorów oraz ewentualnych użytkowników zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści przez nich publikowane, ani za naruszenia obowiązującego prawa lub niniejszego regulaminu przez nich dokonane, w szczególności skutkujące wyrządzeniem szkody.

Paragraf 3

 1. Strona serwisu wykorzystuje pliki „cookies”.
 2. Serwis prowadzony jest pod nadzorem pracowników Starostwa Powiatowego w Działdowie.
 3. Dane osobowe przekazane przez redaktorów podlegają ochronie prawnej, a odpowiada za nie administrator na zasadach określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 4. Redaktor, wypełniając ankietę, w której podaje swoje dane osobowe w trakcie rejestracji oświadcza, że wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
 5. Redaktor przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie i ma prawo:

1) wglądu do swoich danych,

2) poprawiania tych danych,

3) żądania ich usunięcia.

 1. Usunięcie danych osobowych redaktora z serwisu jest jednoznaczne z likwidacją jego konta.

II Korzystanie z serwisu

Paragraf 4

 1. Redaktor oraz ewentualny użytkownik zobowiązani są do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Treści umieszczane w serwisie nie mogą naruszać ani przepisów obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.

Paragraf 5

 1. Redaktor ma prawo zamieścić w serwisie nieograniczoną liczbę haseł, ale zgodnie z technicznymi możliwościami serwisu.
 2. Treści haseł nie mogą powielać już zamieszczonych w serwisie. Mogą natomiast stanowić, po weryfikacji przez administratora, ich poprawki lub uzupełnienia.
 3. Administratorowi przysługuje prawo akceptacji treści haseł dodawanych przez redaktorów, weryfikacji i dokonywania korekty ich treści oraz kompresowania plików bez wcześniejszego informowania poszczególnych redaktorów o tym fakcie.

Paragraf 6

 1. Redaktor i użytkownik serwisu są uprawnieni do:

1) bezpłatnego przeglądania treści,

2) bezpłatnego i zgodnego z licencją rozpowszechniania treści opublikowanych w serwisie.

 1. Redaktor i użytkownik zobowiązują się do wykorzystywania publikowanych treści zgodnie z obowiązującym prawem, jak również nienaruszania praw osób trzecich i niepodejmowania żadnych działań na ich szkodę.
 2. Redaktor jest uprawniony do przetwarzania treści w serwisie, między innymi poprzez redagowanie i dodawanie nowych haseł, nanoszenie poprawek do nich oraz przesyłanie administratorowi uzupełnień treści haseł już zamieszczonych.

Paragraf 7

Redaktor i użytkownik są zobowiązani do:

1) niepodejmowania żadnych działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu oraz niekorzystania z jego zasobów w sposób uciążliwy dla innych redaktorów i użytkowników,

2) przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych osób trzecich;

3) nienaruszania praw związanych ze znakami handlowymi, patentami lub innych praw własności przewidzianych przez prawo,

4) powstrzymywania się od takich działań, które naruszają prywatność osób trzecich,

5) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań ingerujących w charakter techniczny serwisu, którego nadzór leży w gestii wykonawcy oprogramowania serwisu lub w gestii wyspecjalizowanego podmiotu działającego na zlecenie Starostwa Powiatowego w Działdowie.

Paragraf 8

 1. Zabrania się wykorzystywania serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Wszelkie treści haseł, które po weryfikacji przez administratora okażą się nieprawdziwe lub uznane za niezgodne z obowiązującym prawem, nie będą w serwisie zamieszczane bez powiadomienia o tym redaktora będącego autorem ww. hasła lub jego uzupełnienia.

Paragraf 9

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez redaktora postanowień niniejszego regulaminu, jego konto może zostać przez administratora zablokowane lub usunięte.
 2. Administrator ma prawo usunąć konto wygenerowane automatycznie przy użyciu programów omijających zabezpieczenia serwisu.
 3. Każdy użytkownik może zgłosić naruszenie niniejszego regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa poprzez wiadomość w formie elektronicznej poprzez zakładkę: Kontakt z administratorem.
 4. Każdy użytkownik ma prawo żądania usunięcia hasła dotyczącego tylko i wyłącznie jego osoby, o ile zostanie ono złożone na piśmie, podpisane własnoręcznie i czytelnie oraz dołączone jako skan zdjęcia do listu przesłanego drogą elektroniczną lub przesłane pocztą tradycyjną.
 5. Użytkownikowi i redaktorowi przysługuje prawo do złożenia uwag dotyczących funkcjonowania serwisu drogą elektroniczną poprzez zakładkę: Kontakt z administratorem.

III Rejestracja konta w serwisie

Paragraf 10

 1. Założenie konta wymaga od potencjalnego redaktora wypełnienia ankiety personalnej, złożenia własnoręcznie i czytelnie podpisu oraz przesłania jej w formie załącznika PDF drogą elektroniczną lub listownie pocztą tradycyjną.
 2. Przed rejestracją konta w serwisie potencjalny redaktor jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu.
 3. Dodawanie i przetwarzanie treści znajdujących się w serwisie możliwe jest tylko dla osób, które zarejestrują i utworzą konto w serwisie, stając się tym samym redaktorami w myśl niniejszego regulaminu.
 4. Rejestracja możliwa jest po uprzednim zaakceptowaniu postanowień regulaminu, oraz zobowiązaniu się do przestrzegania jego postanowień.
 5. Redaktor, rejestrując się w serwisie wyraża ponadto zgodę na przekazanie i przetwarzanie przez administratora informacji o nim w celach informacyjnych i statystycznych.
 6. Po zaakceptowaniu ankiety personalnej potencjalnego redaktora, na jego adres internetowy zostanie przesłany link aktywacyjny, dzięki któremu redaktor będzie mógł aktywować otrzymany nick oraz hasło dostępu.
 7. Konto zostanie usunięte na pisemną prośbę redaktora bez podawania przyczyny.
 8. Nie ma możliwości przywrócenia usuniętego konta, natomiast istnieje możliwość ponownej rejestracji potencjalnego redaktora, o ile jego konto nie zostało usunięte zgodnie z § 9 ust. 1 niniejszego regulaminu.
 9. Konto wygasa automatycznie po otrzymaniu informacji o śmierci redaktora.

Paragraf 11

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, które weszły w posiadanie nicku i hasła dostępu redaktora.
 2. Redaktor nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z korzystania z konta w serwisie.

IV Prawa autorskie

Paragraf 12

 1. Redaktor, publikując treści w serwisie jednocześnie oświadcza, że:

1) przysługują mu do nich prawa autorskie lub prawa pokrewne do ich publikacji, a także do dalszego przeniesienia tych praw, wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bądź rozpowszechniane przez niego treści nie stanowią naruszenia praw autorskich majątkowych lub osobistych osób trzecich,

2) podczas korzystania z serwisu nie będzie naruszał praw autorskich majątkowych i osobistych przysługujących osobom trzecim,

3) ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw autorskich i majątkowych osób trzecich,

4) udziela administratorowi wolnej licencji zgodnie z Licencją „Uznania autorstwa – na tych samych warunkach”, pozwalającej na kopiowanie, zmienianie, rozpowszechnianie, wyświetlanie i użytkowanie zamieszczonych treści w serwisie.

 1. Redaktorowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia administratorowi powyższych licencji.

V Administrator

Paragraf 13

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

1) wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu, w szczególności za treści przekazywane i publikowane w serwisie przez redaktorów ani inne osoby korzystające z serwisu, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność,

2) szkodę, utratę, zmianę lub nieuprawnione użycie treści umieszczonych w serwisie, w szczególności w ramach konta, spowodowane awarią lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich, które uzyskały dostęp bez świadomego udziału administratora,

3) skutki uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do konta bez świadomego udziału administratora,

4) pobieranie treści z serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym użytkowników.
 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu spowodowane awariami lub niedozwoloną ingerencją redaktorów, użytkowników lub osób trzecich.
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do serwisu na wszystkich jego płaszczyznach rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu, ewentualnie uwarunkowań technicznych serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań, jak również zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom i interesom jego osobie lub któregoś z redaktorów.

VI Postanowienia końcowe

Paragraf 14

Serwis w całości, jak również i elementy jego zawartości, podlega ochronie przewidzianej przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a wszelkie spory wynikłe na tle jego nieprzestrzegania rozstrzygane będą przez właściwe sądy.

Paragraf 15

Zmiana niniejszego regulaminu może być dokonana przez administratora w każdej chwili bez podawania przyczyn, przy równoczesnym zawiadomieniu w formie komunikatu na stronie internetowej serwisu. Brak rezygnacji w przeciągu 14 dni od dnia publikacji komunikatu przez redaktorów z użytkowanego konta w serwisie oznacza automatyczną akceptację dokonanych w regulaminie zmian.

Paragraf 16.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Paragraf 17

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i jest wiążący w obecnej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.

Opublikowano w dn. 1 lipca 2019 r.

Informacje dodatkowe:

Ilekroć w regulaminie używa się poniższych terminów, oznaczają one:

 1. Administrator – osoba prowadząca serwis i umożliwiająca korzystanie z niego na zasadach wynikających z ww. regulaminu.
 2. Hasło dostępu – ciąg znaków przeznaczonych dla redaktora w celu zabezpieczenia dostępu do jego konta.
 3. Hasło encyklopedyczne – treści w formie plików tekstów, obrazów i multimediów publikowane przez redaktorów w ramach korzystania z serwisu.
 4. Konto – elektroniczna baza zabezpieczona hasłem niezbędna do korzystania z serwisu przez konkretnego redaktora.
 5. Nick – indywidualna nazwa nadana redaktorowi podczas rejestracji na stronie serwisu.
 6. Redaktor – osoba fizyczna posiadająca zarejestrowane w serwisie konto oraz udostępniająca za jego pośrednictwem treści określone w pkt. 3.
 7. Serwis – serwis internetowy „Encyklopedia Powiatu Działdowskiego”.
 8. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z zasobów serwisu.

Zostań redaktorem

Już teraz możesz tworzyć treści dotyczące naszego powiatu.

Zarejestruj się

Nie masz konta?

Nie masz konta?

Zarejestruj się

UWAGA: W celu rejestracji pobierz formularz i odeślij go do nas pod adres kontakt@kontakt.pl

Pobierz formularz

Kopiowanie treści z tej strony jest zabronione!