Wersja kontrastowa A- A+

EPDZ EPDZ

I Druki zwarte:

Achremczyk S., Historia Warmii i Mazur, t. 1-2, Olsztyn 2010.

Anonim, tzw. Gall, Kronika Polska, przeł. R. Grodecki, Wrocław 2003.

Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. I: 1944-1956, red. K. Szwagrzyk, Warszawa 2005.

Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. II: 1956-1975, red. P. Piotrowski, Warszawa 2006.

Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. III: 1975-1990, red. P. Piotrowski, Warszawa 2008.

Archeologia i historia o początkach Lidzbarka Welskiego, red. K. Grążawski, Brodnica–Lidzbark 2001.

Augusiewicz S., Działania militarne w Prusach Książęcych w latach 1656–1657, Olsztyn 1999.

Barczewski W., Nowe kościoły katolickie na Mazurach, Olsztyn 1926.

Bażanowski R., Kościoły i parafie diecezji mazurskiej. Przeszłość i teraźniejszość, t. 1-2, Olsztyn 2019.

Bartkowiak M., Towarzystwo Jaszczurcze w latach 1397-1437, Toruń 1948.

Biegeleisen B., Odbudowa Prus Wschodnich. Krótki rys organizacyi i dotychczasowych wyników, Kraków 1918.

Bilski S., Słownik biograficzny regionu brodnickiego, Brodnica-Toruń 1991.

Biskup M., Polska a Zakon Krzyżacki w Prusach w początkach XVI wieku, Olsztyn 1983.

Biskup M., Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim (1308-1521), Oświęcim 2014.

Boniecki A., Herbarz polski, t. 1-16, Warszawa 1899-1913.

Bookmann H., Zakon krzyżacki, przeł. R. Traba, Gdańsk-Warszawa 2002.

Buczek K., Geograficzno-historyczne podstawy Prus Wschodnich, Toruń 1936.

Bystrzycki P., Działdowszczyzna w latach II Rzeczypospolitej. Życie społeczno-polityczne, Olsztyn 1997.

Chłopocka H., Procesy Polski z zakonem krzyżackim w XIV w. Studium źródłoznawcze, Poznań 1967.

Chojnacki W., Bibliografia polskich druków ewangelickich ziem zachodnich i północnych 1530-1939, Warszawa 1966.

Chojnacki W., Szkice z dziejów polskiej kultury na Mazurach i Warmii, Olsztyn 1983.

Chwiałkowski M., Bitwa polsko-sowiecka pod Brodnicą, Brodnica 2000.

Cichosz Ł., Szósta dekada Startu Działdowo. Lata 2003-2013, Działdowo 2013.

Cichosz Ł., KS Dekorglass. Droga do sukcesu. Zapis kronikarski, Działdowo 2018.

Cieszyniacy na Warmii i Mazurach: (z kart historii), red. A. Faruga, S. Achremczyk, Olsztyn 2008.

Czołgoszewski J., Więziennictwo okresu stalinowskiego na Warmii i Mazurach w latach 1945–1956, Olsztyn 2002.

Czubiell., Domagala T., Zabytkowe ośrodki miejskie Warmii i Mazur, Olsztyn 1969.

Diecezja chełmińska. Zarys historyczno-statystyczny, red. zb. Kurii Biskupiej, Pelplin 1928.

Diecezja toruńska. Historia i teraźniejszość, t. 6 i 10, red. ks. S. Kardasz, Toruń 1995 – 1999.

Dorna M., Bracia zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228–1309, Poznań 2004.

Drwęcki A., Martyrologia społeczeństwa pow. przasnyskiego w latach wojny i okupacji 1939-1945, Przasnysz 1995.

Drwęcki A., Ruch oporu w gminie Jednorożec, Jednorożec 2011.

Drwęcki A., Zbrodnia w Starych Jabłonkach pod Ostródą, Przasnysz 1994.

Działdowo. Z dziejów miasta i powiatu, red. W. Korycka, Olsztyn 1966.

Dzieje Działdowa i Działdowszczyzny na przestrzeni wieków. Zbiór studiów, red. M. Radoch, Działdowo 2019.

Dzieje Krzyżaków oraz ich stosunki z Polską, Litwą i Prusami poprzedzone rysem dziejów wojen krzyżowych, czerpane z najlepszych źródeł przez Leona Rogalskiego, T. 1-2, Warszawa 1846.

Dzieje literatury mazurskiej, opr. G. Jasiński, Dąbrówno 2009.

Dzięcioł B., Wykaz nazwisk osób skazanych na karę śmierci przez sądy wojskowe w latach 1946–1955, Warszawa 2004.

Dzimira M., 660-lecie Kościoła Świętego Wojciecha w Lidzbarku, Lidzbark 2010.

Dzimira M., Dzieje Lidzbarka 1301–2001. Tajemnice i ciekawostki, Lidzbark 2012.

Dzimira M., Kościół ewangelicko–augsburski w Lidzbarku, Lidzbark 2003.

Dzimira M., Lidzbark w czasie II wojny światowej 1939-1945, Lidzbark 2015.

Dzimira M., Lidzbark Welski. Dzieje miasta 1920-1939, Lidzbark 2014.

Dzimira M., Klemens E., Parafia Pod Wezwaniem Świętego Wojciecha w Lidzbarku, Lidzbark 1997.

Gause F., Dzieje okręgu i miasta Działdowa, przeł. M. Szymańska-Jasińska, Działdowo 2015.

Gąsiorowski A., Podróże historyczne i krajoznawcze na pograniczu pruskim1466-1939, Olsztyn 2005.

Gertner Z., Koszmar: wspomnienia, relacje, dokumenty, Mława 2003.

Górski K., Studia i szkice z dziejów państwa krzyżackiego, Olsztyn 1986.

Grabiec J., Powstanie styczniowe 1863-1864, Kraków 1921.

Grążawski K., Ziemia lubawska, na pograniczu słowiańsko–pruskim w VIII–XIII w. Studium nad rozwojem osadnictwa, Olsztyn 2009.

Grzybowski M., Martyrologium duchowieństwa diecezji płockiej w latach II wojny światowej 1939-1945, Włocławek-Płock 2002.

Inwentarze dóbr biskupstwa chełmińskiego (1646 i 1676), wyd. R. Mienicki, Toruń 1955.

Inwentarze dóbr biskupstwa chełmińskiego (1723-1747), wyd. R. Mienicki, Toruń 1956.

Jabłonowski M., Polak B., Polskie formacje graniczne 1918-1939, t. 2, Koszalin 1999.

Jacewicz W., Woś J., Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, Warszawa 1981.

Jackiewicz–Garniec M., Garniec M., Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach, Olsztyn 2009.

Jana Długosza Kanonika Krakowskiego dziejów polskich ksiąg dwanaście, t. 1-5, Kraków 1867-1870.

Jasiński G., Kościół ewangelicki na Mazurach w latach 1918-1945, Olsztyn 2003.

Jasiński G., Słownik duchownych ewangelickich na Mazurach w XIX wieku, Dąbrówno 2015.

Jasiński G., Kościół ewangelicki na Mazurach w XIX wieku, Olsztyn 2003.

Jasiński J., Między Prusami a Polską, Olsztyn 2003.

Jasiński J., Z tradycji polskich dążeń narodowowyzwoleńczych na ziemi działdowskiej i lubawskiej (1831-1863), maszynopis, 1998.

Jasiński J., Żołnierze polscy na Mazurach (1807), Olsztyn 2004.

Jezusek W., Męczeński koniec arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowoejskiego, biskupa płockiego (1858-1941), Płock 2016.

Jóźwiak S., Kwiatkowski K., Szweda A., Szybkowski S., Wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411, Warszawa-Poznań 2010.

Juszkiewicz R., 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka Śmiglego-Rydza, Ciechanów 1998.

Juszkiewicz R., Bitwa pod Mławą 1939, Warszawa 1987.

Juszkiewicz R. Działania militarne na Mazowszu Północnym i w Korytarzu Pomorskim. 1920 rok, Mława 2011.

Juszkiewicz R., Mławskie Mazowsze w walce 1939-1945, Warszawa 1968.

Juszkiewicz R., Powstanie styczniowe na Północnym Mazowszu, Warszawa 1992.

Juszkiewicz R., Walka Niezłomnych–Wyklętych na Ziemi Mławskiej w latach 1945-1953, Mława 2016.

Juszkiewicz R., Wrzesień 1939 roku na Mazowszu Północnym, Mława 2009.

Juszkiewicz R., Ziemia Mławska w latach 1945-1953. Walka o wolność i suwerenność, Mława 2002.

Kacprzak K., Podziemie zbrojne na Mazowszu Północnym w walce z systemem komunistycznym 1945–1952, Warszawa 2011.

Kampanja jesienna w Prusach Wschodnich sierpień – wrzesień 1914, opr. B. Zawadzki, Warszawa 1924.

Karnowski J., Filomaci pomorscy, 1840-1901, cz. I, Toruń 1926.

Karwasińska J., Sąsiedztwo kujawsko-krzyżackie 1235-1343, Warszawa 1927.

Kętrzyński W., O ludności polskiej w Prusiec niegdyś krzyżackich, Lwów 1882.

Klemens E., 700-lecie Lidzbarka Welskiego. Księga pamiątkowa 1301-2001. Ważniejsze wydarzenia z dziejów miasta i okolic, Iława 2001.

Klemens E., Lidzbark. Karty z dziejów miasta, Laskowice Pomorskie 1993.

Klemens E., Lidzbark Welski. Dzieje miasta i gminy, Warszawa 1992.

Kocoń L., Zaginieni 1939-1945. Postępowania o uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu. T.1: powiat łomżyński, Białystok 2008.

Kondracki T., Polskie organizacje kombatanckie w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1948, Warszawa 2006.

Korecki A., Ludzie ziemi nowomiejskiej, Nowe Miasto Lubawskie 2000.

Kossert A., Mazury. Zapomniane południe Prus Wschodnich, przeł. B. Ostrowska, Warszawa 2004.

Kossert A., Prusy Wschodnie. Historia i mit, przeł. B. Ostrowska, Warszawa 2009.

Kościński K., Przyczynki do historyi Ziemi Michałowskiej. Miasto Lidzbark, Poznań 1906.

Krajewski K., Łabuszewski T., Pawłowicz J., Zapomniani bohaterowie Polski Podziemnej (ROAK i NZW na Mazowszu), Warszawa–Ciechanów 2009.

Krótkie wspomnienie o Marji z Tabęckich mecenasowej Wrotnowskiej, b. a., Warszawa 1910.

Kruk E., Księża Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w latach 1945-2000, Olsztyn 2018.

Kruk E., Warmia i Mazury, Wrocław 2003.

Kryńska E. J., Polski Biały Krzyż (1918-1961), Białystok 2012.

Księga pamiątkowa dziesięciolecia Pomorza. 1920-1930, Toruń 1930.

Kto jest kim w Ciechanowskiem, red. T. Kaczorowska, Ciechanów 1994.

Kuczyński S. M., Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411, Warszawa 1980.

Kula H. M., Polska Straż Graniczna w latach 1928-1939, Warszawa 1994.

Lasocki Z. B., Szkice z życia szlachty zawkrzańskiej w XV i XVI w., Warszawa 1932.

Lemańczyk M., Mniejszość niemiecka na Pomorzu Gdańskim, Warszawa 2016.

Lepszy K., Stefan Batory a Gdańsk. Rzut oka, Gdańsk 1933.

Lietz Z., Obozy jenieckie w Prusach Wschodnich 1913-1945, Warszawa 1982.

Lietz Z., Plebiscyt na Powiślu, Warmii i Mazurach, Warszawa 1958.

Limanowski B., Mazowsze pruskie, Kraków 1925.

Łapo J. M., Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich, Olsztyn 2004.

Łowmiański H., Prusy pogańskie, Toruń 1935.

Łukaszewicz B., Życiorysy 1945–1956. Represjonowani na Mazurach, Olsztyn 2008.

Małłek E., Gdzie jest moja ojczyzna. Wspomnienia, Białystok-Ełk 2016.

Małłek J., Dwie części Prus, Olsztyn 1987.

Małłek J., Moje Prusy, moje Mazury, Dąbrówno 2009.

Małłek K., Interludium mazurskie. Wspomnienia z lat 1920-1939, Warszawa 1968.

Małłek K., Mazury polskie. Pamiętniki. T. IV. Od 2 lutego 1945 do 12 października 1966, Olsztyn 2011.

Małłek K., Z Mazur do podziemia. Wspomnienia 1939-1945, Warszawa 1970.

Małłek K., Z Mazur do Verdun. Wspomnienia 1890-1919, Warszawa 1967.

Mańkowski A., Nazwy miejscowe powiatu lubawskiego, Wąbrzeźno 1923.

Mieczkowski Z., Horyzonty wspomnień, Warszawa-Londyn 2001.

Mierzwa J., Starostowie Polski międzywojennej. Portret zbiorowy, Kraków 2012.

Mierzwa J., Słownik biograficzny starostów Drugiej Rzeczypospolitej. T. 1, Łomianki 2018.

Mogilnicki Z., Działdowo w latach 1344–1994. Zarys dziejów, Działdowo 1998.

Monografia Gminy Iłowo-Osada, T. 1 Narzym. Wybór zagadnień z dziejów wsi w latach 1343-2000, opr. T. P. Szambora, Narzym 2017.

Monografia Gminy Iłowo-Osada, T. 2 Iłowo. Wybrane zagadnienia z dziejów: majątku, wsi, podległych folwarków – Sochy, Janowo, Wólka Iłowska, Smolniki, Kraszewo, Mławka oraz okoliczne siedliska w latach 1403-1945, opr. T. P. Szambora, Narzym 2018.

Monografia Gminy Iłowo-Osada, T. 3 Białuty. Wybrane zagadnienia z dziejów: majątku, wsi, podległych folwarków – Pruski, Dębiny, Sochy i Dźwierznia oraz wsi: Dźwierznia, Szczepka, Napierki, Wola, Dąbrówka, Grabowo, a także okolicznych siedlisk, leśnictwa, cegielni i tartaków w latach 1371-1945, opr. T. P. Szambora, Narzym 2020.

Mroczko M., Związek Obrony Kresów Zachodnich 1921-1934. Powstanie i działalność, Gdańsk 1977.

Nidzica. Z dziejów miasta i okolic, red. T. Kurzyna, Olsztyn 1976.

Niemiecki obóz śmierci KL Soldau. Pamięć i zobowiązanie…, red. zesp., Działdowo 2018.

Nowak Z. H., Międzynarodowe procesy polubowne jako narzędzie polityki Zygmunta Luksemburskiego w północnej i środkowej Europie (1412-1424), Toruń 1981.

Obraz katolickich szkół elementarnych objętych archidyjecezjami gnieźnieńską i poznańską oraz dyjecezjami chełmińską i warmińską, wyd. L. Rzepecki, Poznań 1867.

Odachowski M., Sylwetki cieszyńskie, Działdowo 2013.

Okulicz–Kozaryn Ł., Dzieje Prusów, Wrocław 1997.

Olstowski P., Procesy „starościńskie” w województwie pomorskim w latach 1936-1937, Warszawa 2014.

Oracki T., Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku, Warszawa 1983.

Oracki T., Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku, tom I-II, Olsztyn 1984 i 1988.

Orłowicz M., Ilustrowany przewodnik po Mazurach Pruskich i Warmii, Olsztyn 2006.

Orłowicz M., Ilustrowany przewodnik po województwie pomorskiem, Lwów-Warszawa 1924.

Ostaszewski J., Dzieje pierwotne szczepu mazurskiego, Warszawa 1935.

Ostaszewski J., Z dziejów mławskiego Mazowsza, Mława 1934.

Ostatni komendanci, ostatni żołnierze 1951-1963, red. G. Kuczyński, Warszawa 2013.

Ostróda. Z dziejów miasta i okolic, red. E. Kulig, Olsztyn 1976.

Otello R., Problemy narodowościowe w kościele ewangelickim na Mazurach w latach 1918-1945, Olsztyn 2003.

Pawlak M., Studia uniwersyteckie młodzieży z Prus Królewskich w XVI-XVIII w., Toruń 1988.

Pawłowicz J., Ludzie płockiej bezpieki. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Płocku 1945-1956, Warszawa 2007.

Perzyński B., Bohaterowie czy bandyci? Sylwetki żołnierzy Batalionu „Znicz” i Obwodu „Mewa” walczących z organami władzy ludowej m. in. na terenie powiatu działdowskiego oraz sylwetki konfidentów i funkcjonariuszy UBP oraz MO z obszaru działań ww. oddziałów ROAK, Działdowo 2022.

Perzyński B., Od Działdowskiego Almanachu Poezji po Działdowską Kuźnię Słowa. Subiektywne spojrzenie na życie kulturalne na obszarze obecnego powiatu działdowskiego w latach 1993–2013, Działdowo 2013.

Perzyński B., KL Soldau. Tablica pamięci. Wydanie rozszerzone i uzupełnione Działdowo 2021.

Perzyński B., Powiat działdowski na przestrzeni lat 1920-2022. Zarys, Działdowo 2023.

Perzyński B., Powiat działdowski. Zarys encyklopedyczny, Działdowo 2017.

Perzyński B., Walory przyrodnicze powiatu działdowskiego, Działdowo 2011.

Perzyński B., Znane i mniej znane. Ciekawe miejsca i miejscowości w powiecie działdowskim, Działdowo 2015 i nast.

Piętka B., Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Wielkopolski, Pomorza, Ciechanowskiego i Białostocczyzny 1940-1944, Oświęcim, 2013.

Piotr z Dusburga, Kronika ziemi pruskiej, przeł. S. Wyszomirski, Toruń 2004.

Pizuński P., Krzyżacy. Państwo. Życie codzienne. Armia, Skarszewy 2018.

Pizuński P., Poczet wielkich mistrzów krzyżackich, Skarszewy 2017.

Pizuński P. Rycerstwo polskie. Narodziny. Rody rycerskie. Obyczaje i codzienność. Czyny, Skarszewy 2017.

Pociecha W., Geneza hołdu pruskiego (1467-1525), Gdynia 1937.

Polska pod okupacją w latach 1939-1945, red. M. Przegiętka, t. 2-3, Warszawa 2016 i 2019.

Powiat i miasto Brodnica w walkach o niepodległość 1914-1920, t. 1-2, opr. i wyd. S. Bizan, Brodnica 1938-1939.

Powierski J., Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski, t. 2., Malbork 2001.

Prusy Wschodnie. Przeszłość i teraźniejszość, red. M. Zawidzki, Poznań 1932.

Przeradzki J., Warmia i Mazury. Zarys dziejów, Olsztyn 1985.

Przybyszewski K., Toruński Słownik Biograficzny, Toruń 2014.

Ptasiewicz Z., Regierungsbezirk Zichenau. Rejencja ciechanowska 1939-1945, Ciechanów 2012.

Raczyński A., Odszkodowania wojenne i odbudowa Prus Wschodnich. Z dodatkiem przepisów i projektów ustaw Rządu pruskiego w tłumaczeniu polskiem, Lwów 1916.

Radoch M., Zarys działalności polityczno-dyplomatycznej książąt mazowieckich wobec państwa krzyżackiego w Prusach w latach 1385—1407, Olszyn 1999.

Rody ziem pruskich, opr. J. Krzepela, Kraków 1927.

Rozynkowski W., Powstanie i rozwój sieci parafialnej w diecezji chełmińskiej w czasach panowania zakonu krzyżackiego, Toruń 2000.

Rzempołuch A., Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 1992.

Rzeszutko E., Partyzanci znad Welu, Brynicy, Wkry i Drwęcy, czyli opowieść o żołnierzach patriotycznego podziemia (1945-1947), Lidzbark 2013.

Sadowski J.A, Dłutowo, okolica i moja rodzina, t. 1-2, Olsztyn 2010.

Sakson A., Mazury – społeczność pogranicza, Poznań 1990.

Saweczko M., Poczet Żołnierzy Wyklętych, Warszawa 2016.

Seminarja nauczycielskie Poznańskiego Okręgu Szkolnego. Księga zbiorowa, red. T. Eustachiewicz, Poznań 1936.

Sempolowska S., Mazury Pruskie z mapką i rycinami, Warszawa 1920.

Seweryniak H., Bednarczyk R., Ojcostwo i miłosierdzie. Biskup Leon Wetmański (1886-1941), Płock 2016.

Sieradzan W., Misja Benedykta Makraia w latach 1412-1413. Z dziejów pokojowych metod rozwiązywania konfliktów międzypaństwowych w Europie Środkowo-Wschodniej w późnym średniowieczu, Malbork 2009.

Sieradzan W., Sąsiedztwo mazowiecko-krzyżackie w okresie przemian politycznych w Europie Środkowo-wschodniej w latach 1411-1466, Toruń 1999.

Skazani na karę śmierci przez Wojskowe Sądy Rejonowe w Bydgoszczy, Gdańsku i Koszalinie (1946-1955), red. D. Burczyk, I. Hałagida i A. Paczoska-Hauke, Gdańsk 2009.

Skibicki F., Historia działdowskiego zamku. Okres budowy i rozkwitu, Działdowo 2011.

Skibicki F., Historia działdowskiego zamku. Okres upadku, Działdowo 2012.

Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, red. A. Czubiński i B. Polak, Poznań 2002.

Smaczny H., Księga kawalerii polskiej 1914-1947. Rodowody-barwa-broń, Warszawa 1989.

Sobczak A. K., Straż Graniczna w Działdowie 1928-1939, Olsztyn-Działdowo 2020.

Sobczak K., Operacja mazowiecko-mazurska 1944-1945, Warszawa 1967.

Stebłowski A., Zeznanie (maszynopis) Paryż 14 października 1939, IPMS, sygn. B.I.23.H.

Strzyżewska M., Prasa polska na Warmii i Mazurach 1718-1939, Olsztyn 1991.

Sukertowa-Biedrawina E., Działdowo w XVIII wieku, Działdowo 2009.

Sukertowa-Biedrawina E., Mazurzy w Prusach Wschodnich, Kraków 1927.

Sukertowa–Biedrawina E., Na szlaku Jagiełłowym, Działdowo 1934.

Sukertowa-Biedrawina E., Przewodnik krajoznawczo–historyczny po działdowskim powiecie, Działdowo 1937.

Sukertowa-Biedrawina E., Z przeszłości Działdowa, Działdowo 1936.

Swat T., Niewinnie Straceni 1945-56, Warszawa 1991.

System obozów niemieckich na Pomorzu Gdańskim i terenach sąsiednich (1939-1945), red. S. Grochowina, D. Kromp, J. Sziling, Toruń 2010.

Szambora T. Bohaterowie działdowskiego pogranicza. Materiały do dziejów parafii Narzym, Narzym 2010.

Szczepaniak K., Działdowskie bataliony 1920-1939, Działdowo 1991.

Szczepański J., Wojna polsko-bolszewicka na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa-Pułtusk 1995.

Szejnert M., Śród żywych duchów, Londyn 1990.

Szostakowska M., Konsulaty polskie w Prusach Wschodnich w latach 1920-1939, Olsztyn 1990.

Szturc J., Stowarzyszenia społeczno-kulturalne w polskim ewangelicyzmie, Warszawa 2006.

Szukała M., Pruskie archiwa państwowe a niemieckie badania wschodnie w okresie międzywojennym XX wieku (1918-1939), Szczecin-Warszawa 2011.

Tadeusz Kościuszko to jest biografia tego bohatera przez Karola Falkensteina sekretarza przy Królewsko-Saskiej Publicznej Bibliotece w Dreźnie i członka Towarzystwa Umiejętności w Szwajcaryj. Pomnożona wielu dodatkami i uwagami z historycznych żrzódeł czerpanemi przez tłumacza, Wrocław 1831.

Toeppen M., Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej, przeł. G. Jasiński, Olsztyn 1995.

Todten-Buch der Stadt [Kirchengemeinde] Soldau. 1 Jaunuari 1828, Soldau 1828-1851. /Archiwum Państwowe w Olsztynie. Baza. Skany/.

Tymieniecki K., Misja polska w Prusiech i sprowadzenie Krzyżaków, Toruń 1935.

Urzędnicy Prus Królewskich XV-XVIII wieku. Spisy, opr. K. Mikulski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990.

Wardzyńska M., Był rok 1939. Operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa w Polsce „Intelligenzaktion”, Warszawa 2009.

Wardzyńska M., Wysiedlenia ludności polskiej z okupowanych ziem polskich włączonych do III Rzeszy w latach 1939-1945, Warszawa 2017.

Warmia i Mazury. Zarys dziejów, red. B. Łukaszewicz, Olsztyn 1985.

Welski Park Krajobrazowy. Monografia przyrodnicza, red. Cz. Hołdyński, Olsztyn 2016.

Wiśniewski J., Kościoły i kaplice na terenie byłej diecezji pomezańskiej 1243–1821, cz. 1-2, Elbląg 1999.

Wojtyska H. D., Krzyż przez nich zwyciężył. Polscy Pasjoniści – Męczennicy drugiej wojny światowej, Przasnysz 2008.

Wolsza T., Więzienia stalinowskie w Polsce. System–codzienność–represje, Warszawa 2013.

Wrzesiński W., Ruch Polski na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920—1939, Poznań 1963.

Zajączkowski S., Podbój Prus i ich kolonizacja przez Krzyżaków, Toruń 1935.

Z dziejów Polskiego Czerwonego Krzyża na Pomorzu 1918-1938 i Sprawozdanie z działalności Okręgu Pomorskiego za rok 1937, wyd. Okręg Pomorski PCK, Toruń 1938.

II Czasopisma:

Anaczkowska Z., Lucjan Zalewski. Żołnierz, patriota, nauczyciel, w: Rocznik Działdowski 2017, t. X, s. 319-333.

Anczykowski J. M., Ksiądz prałat doktor Franciszek Liss 1855-1933, w: Rocznik Działdowski 2017, t. X, s. 110-139.

Białuński G., O zasiedleniu Ziemi Lubawskiej w okresie przedkrzyżackim w świetle źródeł pisanych i toponomastycznych, w: Pruthenia 2009, t.4, s. 289-320.

Bielawny K., Wierni kościoła rzymskokatolickiego pogranicza polsko-niemieckiego na przykładzie parafii Białuty w XX w., w: Studia Ełckie 2011, t. 13, s. 65-95.

Biskup M., Z badań nad „Wielka Wojną” z Zakonem Krzyżackim, w: Kwartalnik Historyczny 1959, nr 3, s. 671-715.

Brenda W., Poakowska konspiracja zbrojna na Mazowszu Północnym po 1945 roku. Zarys problematyki, w: Ziemia Zawkrzeńska 2002, t. VI, s. 85-123.

Brenda W., Pogranicze Prus Wschodnich i Polski w działaniach polskiej konspiracji w latach II wojny światowej, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2007, nr 4, s. 503-519.

Bystrzycki P., Materiały do charakterystyki życia społecznego mieszkańców Działdowa w latach 1920-1939, w: Rocznik Działdowski 1994, t. I, s. 40-62.

Chojnowski A., Związek Mazurów w Działdowie 1935-1939, w: Przegląd Historyczny 1975, nr 66, s. 217-237.

Długokęcki W., Kowalczyk E., Nieznane opisy granicy mazowiecko-krzyżackiej. Cz. I: Granice komornictwa działdowskiego i nidzickiego, w: Kwartalnik Historyczny 2003, nr 1. s. 29-58.

Drwęcki A., Juszkiewicz R., Ostatnie zbrodnie, w: Notatki Płockie 1974, t. 19, nr 1 s. 15-19.

Frankowski M. T., Więzienie karno-śledcze gestapo w Forcie III w Pomiechówku (w latach 1941-1945), w: Notatki Płockie 1981, t. 26, nr 1, s. 20—28.

Gliniecki T., Zdobycie Działdowa w styczniu 1945 r. w świetle dokumentacji nagrodowej żołnierzy Armii Czerwonej, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2017, nr 2, s. 307-328.

Golian P., Antoni Mitza – żołnierz w czepku urodzony, w: Rocznik Działdowski 2017, t. X, s. 333-342.

Golon M., Represje Armii Czerwonej i NKWD wobec polskiej konspiracji niepodległościowej w latach 1944-1946. (Część I ), w: Czasy Nowożytne 1996, nr 1, s. 75-110.

Goryński G., Powstanie, organizacja i funkcjonowanie Straży Granicznej w latach 1928-1939, w: Słupskie Studia Historyczne, 2012, nr. 18, s. 225-242.

Górski K., Studenci z Prus w Bolonii w XI i XV wieku, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1989, nr 1-4, s. 3-21.

Groniowska B., Rola Prus Wschodnich w powstaniu styczniowym, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1960, nr 1, s. 3-45.

Grygier T., Początki ruchu ludowego na Mazurach (1896—1902), w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1960, nr 1, s. 65-100.

Grygier T., Rozwój ruchu polskiego na mazurach w latach 1902-1914, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1960, nr 3, s. 313-350.

Grygier T., Świadomość narodowa Mazurów i Warmiaków w polskich rachubach politycznych 1870-1920, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1962, nr l, s. 49-83.

Grzybowski M. M., Obóz hitlerowski w Działdowie w latach 1939-1945, w: Studia Płockie 2004, nr 32, s. 193-204.

Gumkowski J., Obóz hitlerowski w Działdowie, Biuletyn GKBZH 1959, nr X, s. 57-88.

Guzewicz W., Eksterminacja duchowieństwa katolickiego na Suwalszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej, w: Studia Ełckie 2008, nr 10, s. 139-161.

Jabłoński H., Państwowe Seminarium Nauczycielskie (PSN) w Działdowie (1921-1936). Zarys dziejów szkoły, w: Rocznik Działdowski 2005, t. VI, s. 8-14.

Jaruchowski A., Powstanie i działalność Szkoły Rolniczej w Malinowie w latach 1930-1993, w: Rocznik Działdowski 1994, t. I, s. 68-72.

Jasiński J., Odgłosy powstania listopadowego w Prusach Wschodnich, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1957, nr 2, s. 99-104.

Jasiński J., Prusy Wschodnie a powstanie styczniowe (ze szczególnym uwzględnieniem województwa płockiego), w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1984, nr 3, s. 251-263.

Jezusek W., Ekshumacja zwłok w Działdowie, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 1947, nr 6-7, s. 241-242.

Jóźków R., Arno Kant – działacz społeczny i muzyczny Działdowszczyzny, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1973, nr 1-2, s. 99-114.

Jóźwiak S., Funkcjonowanie centralnych organów władzy Zakonu Krzyżackiego w Prusach u schyłku XIV wieku, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1999, nr 3, s. 311-333.

Jóźwiak S., Powstanie i rozwój struktury administracyjno-terytorialnej Zakonu Krzyżackiego na południowych obszarach Prus Górnych do 1410 r., w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2000, nr 1, s. 3-27.

Jóźwiak S., Sposoby pozyskiwania informacji wywiadowczych przez urzędników krzyżackich w okresie Wielkiej Wojny (1409—1411), w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2003, nr 2, ss. 161—174.

Jóźwiak S., Wywiad i kontrwywiad krzyżacki na Litwie i na Mazowszu w okresie Wielkiej Wojny (1409-1411), w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2003, nr 3, s. 251-276.

Juszkiewicz R., Bitwa pod Mławą (1-4 IX 1939), w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1976, nr 3, s. 329-374.

Juszkiewicz R., Bitwa graniczna w powiecie działdowskim (wrzesień 1939), w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1974, nr 4, s. 391-426.

Juszkiewicz R., Miasta północnomazowieckie pod bombami, w: Niepodległość i Pamięć 2009, nr 30, s. 69-90.

Juszkiewicz R., Obozy w Rejencji Ciechanowskiej, w: Notatki Płockie 1968, t. 13, nr 1, s. 32-38.

Juszkiewicz R., Oddziały partyzanckie i wywiadowcze na pograniczu północnego Mazowsza i Prus Wschodnich, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1973, nr 3, s. 213-254.

Juszkiewicz R., Pogranicze północnego Mazowsza w przededniu II wojny światowej, w: Notatki Płockie 1971, nr 16, s. 20-25.

Juszkiewicz R., Z dziejów ruchu oporu w powiecie działdowskim, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1968 nr 3, s. 493-498.

Kierski K. A., Historia księdza – tajnego współpracownika o pseudonimie „Onufry” w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa, w: Meritum 2013, nr 5, s. 119-143.

Kmoch M. W., KL Soldau, Stare Jabłonki i Żabikowo – w 74. rocznicę, w: Krasnosielski Zeszyt Historyczny 2019, nr 37, s. 73-80.

Korc E., Zmiany administracyjno-terytorialne na obszarze byłych Prus Wschodnich ze szczególnym uwzględnieniem terenu województwa olsztyńskiego, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1997, nr 1, s. 3-22.

Kowalczyk E., Wał graniczny: ze studiów nad pograniczem mazowiecko-krzyżackim: opracowanie wstępne, w: Światowid 1998, nr 41, s. 509-518.

Kowalczyk E., Wały podłużne na mapie granicy mazowiecko-pruskiej Samuela Suchodolskiego, w: Światowid 2002, nr 4, s. 159-164.

Kozłowski P., Straż Celna zapomnianą formacją graniczną II Rzeczypospolitej – dyslokacja jednostek granicznych w 1926 r., w: Problemy Ochrony Granic. Biuletyn 2012, nr 50, s. 7-34.

Krajewski K., Podziemie poakowskie na Mazowszu, w: Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2008, nr 1-2, s. 44-57.

Kurzawa W., Ksiądz biskup Juliusz Bursche (1862-1942), w: Rocznik Działdowski 2010, t. VIII, s. 21-30.

Łukaszewicz B., Straty obozu lewicy rewolucyjnej w województwie olsztyńskim w latach 1945-1950: materiały biograficzne, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1982, nr 1-2, s. 17-49.

Marciniak-Kajzer A., Wstępne wyniki badań ratowniczych przeprowadzonych w 2003 roku na stanowisku nr 1 w miejscowości Narzym, gm. Iłowo-Osada, w województwie warmińsko-mazurskim, w: „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne” 2004-2005, t. IX, s. 187-204.

Mogilnicki Z., Kształtowanie się organów władzy i administracji w powiecie działdowskim w latach 1945-1950, w: Rocznik Działdowski 1999, t. V, s. 55-66.

Mroczko M., Aspiracje i zagrożenia. Kwestia Prus Wschodnich w polskiej myśli politycznej (od końca XIX wieku do pierwszych lat Polski Niepodległej), w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1994, nr 2-3, s. 261-269.

Mroczko M., Z działalności Związku Obrony Kresów Zachodnich-Polskiego Związku Zachodniego na pograniczu Prus Wschodnich w latach 1921-1939, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1977, nr 2, 197-214.

Ofiara M., Obóz koncentracyjny Soldau. Przyczynek do monografii, w: Ateneum 2015, nr 164, z. 2, s. 356-365.

Okulicz Ł., Prace wykopaliskowe prowadzone we wsi Gródki, pow. Działdowo, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1962 , nr 4, s. 815-818.

Oracki T., Sylwetki polskich nauczycieli i organizatorów szkolnictwa na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920-1939, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1961, nr 2, s. 253-273.

Orski M., Obozy w Działdowie w latach II wojny światowej, w: Studia Gdańskie 2010, t. XXVII, s. 245-263.

Otello R., Ruch gromadkarski w Prusach Wschodnich w latach 1848-1914, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1997, nr 3, s. 473-493.

Paczoska-Hauke A., Oddział Marcjana Sarnowskiego „Cichego” w: Zeszyty Historyczne WiN 2014, nr 40, s. 105-128.

Piwowar J., Działalność sądu doraźnego (Standgericht) w świetle zachowanych akt Tajnej Niemieckiej Policji Państwowej w Ciechanowie-Płocku, w: Notatki Płockie 2017, nr 3, s. 33-36.

Rosłon A. W., Po prostu – patriota (Jan Licznerski), w: Rocznik Działdowski 2017, t. X, s. 342-351.

Sieradzan W., Rozejm mazowiecko-krzyżacki z 1459 roku: jeszcze o polityce książąt mazowieckich w pierwszych latach wojny trzynastoletniej, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1999, nr 2, s. 179-196.

Sieradzan W., Spory graniczne między Mazowszem a a Zakonem Krzyżackim w XIV i pierwszej połowie XV wieku, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1996, nr 3, s. 347-368.

Skibicki F., Działdowskie jezioro, w: Rocznik Działdowski 2010, nr 8, s. 72-98.

Skibicki F., Historia działdowskiego kościoła ewangelickiego w 500-letniej historii reformacji, w: Rocznik Działdowski 2017, t. X, s. 65-110.

Skok H., Polacy z zaboru pruskiego na zesłaniu po 1863 r. w świetle archiwum moskiewskiego, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1997, nr 3, s. 386-397.

Skrzypek A., Wywózki Polaków do ZSRR w latach 1944-1945. Próba interpretacji danych liczbowych – artykuł dyskusyjny, w: Acta Universitatis Lodziensis, 2001, f. h. 73, s. 145-179.

Sofiński M., August Kiwicki z Dłużka – historia działacza plebiscytowego, Rocznik Działdowski 2010, t. VIII, s. 46-55.

Stasierski K., Z dziejów Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Działdowie na Mazurach (1921-1936), w: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1964, nr 1, s. 33-47.

Sukertowa-Biedrawina E., Działdowszczyzna po kongresie wersalskim, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1957, nr 2, s. 71-81.

Sukertowa-Biedrawina E., Działdowszczyzna w oczach Fritza Gausego, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1960, nr 4, s. 580-596.

Sukertowa-Biedrawina E., Kulisy wydawnicze „Gazety Mazurskiej” i „Kalendarza dla Mazurów”, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1965, nr 3, s. 382-430.

Sukertowa-Biedrawina E., Materiały do dziejów walki hitlerowców z ruchem polskim na Mazurach i Warmii w latach 1933-1939, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1967, nr 1-2, s. 157-188.

Sukertowa-Biedrawina E., Metody walki hitlerowców z polskością na Mazurach i Warmii, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1967, nr 4, s. 523-546.

Sukertowa-Biedrawina E., Z historii badań regionalnych na Mazurach i Warmii, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1997, nr 3, s. 295-302.

Szambora-Jaszewska A., Druki parlamentarne Nr 335 1326 21 kadencji niemieckiego Reichstagu źródłem wiedzy o historii szkoły w Białutach, w: Rocznik Działdowski 2010, t. VIII, s. 141-165

Szambora T., Straż Graniczna i Służba Celna powiatu działdowskiego w świetle materiałów Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, w: Rocznik Działdowski 2017, t. X., s. 176-232.

Szczepaniak K., Organizacja harcerska w Działdowie, w: Rocznik Działdowski 1994, t. I, s. 25-39.

Śliwiński J., Śladem Braci Czeskich w Wielkopolsce, Warmii i na Mazurach, w: Pamiętnik Literacki 1954, nr 2 (45), s. 547-579.

Wółkiewicz W., Losy niektórych absolwentów Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Działdowie, w: Rocznik Działdowski 2005, t. VI, s. 20-39.

Wrzesiński W., Kształtowanie nowych granic państwa polskiego po II wojnie światowej a przyszłość polityczna, gospodarcza i kulturowa Rzeczypospolitej, w: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica 2011, nr 5, s. 3-16.

Wrzesiński W., Kwestia mazurska na Działdowszczyźnie w latach 1920-1939, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1959, nr 3, s. 263-291.

Wrzesiński W., Zagadnienie Prus Wschodnich w polskiej myśli politycznej w latach 1920-1939, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1970, nr 3, 391-426.

III Przydatne strony internetowe (linki):

https://gdansk.ipn.gov.pl

https://namensindex.vffow.de

http://www.straty.pl

http://www.swzygmunt.knc.pl

http://www.westpreussen.de

https://www.zapisyterroru.pl

https://listakrzystka.pl

http://totenbuch.buchenwald.de/names/list

http://stutthof.org/node/500

https://www.forttrzecipomiechowek.org/legionists

http://www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/POLISHRELIGIOUSmartyr0057.htm

https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/results?action=AdvancedSearchAction&type=-3&search_attid1=66&search_value1=%C5%BBandarmeria%20\(Gendarmerie\)%20&p=1&qf1=Place:Ob%C3%B3z+przej%C5%9Bciowy

http://www.westpreussen.de/cms/ct/kirchenbuecher/quellen.php?ID=698

http://auschwitz.org/

http://www.majdanek.eu/pl

Ponadto w niniejszej pracy wykorzystano również informacje zawarte w „Monitorze Polskim” z lat 1947-1948, z działu: Uznanie za zmarłego i stwierdzenie faktu śmierci oraz te, które znajdują się w zasobach Inwentarza Archiwalnego IPN.

Zostań redaktorem

Już teraz możesz tworzyć treści dotyczące naszego powiatu.

Zarejestruj się

Nie masz konta?

Nie masz konta?

Zarejestruj się

UWAGA: W celu rejestracji pobierz formularz i odeślij go do nas pod adres kontakt@kontakt.pl

Pobierz formularz

Kopiowanie treści z tej strony jest zabronione!